True
Fraktfritt över 599 SEK  |  Sommarstängt 9-31 juliFraktfritt över 599 SEK  |  Sommarstängt 9-31 juli

Terms & Conditions

Allmänt

Dessa allmänna villkor utgör en integrerad del av alla beställningar avseende köp av Produkter (definierat nedan) från MARIA ÅKERBERG AB, organisationsnummer 556622-6444 (nedan kallat MARIA ÅKERBERG). När en Återförsäljare (definierat nedan) godkänt dessa villkor via MARIA ÅKERBERG:s webbshop eller annars beställer Produkter från MARIA ÅKERBERG, utgör villkoren parternas avtal för Återförsäljarens köp av Produkter från MARIA ÅKERBERG samt reglerar villkoren som Återförsäljaren har att förhålla sig till som återförsäljare av Produkter (”Avtalet”).

Villkoren angivna häri ska även tillämpas på samtliga kompletteringsbeställningar från Återförsäljare, även om det inte hänvisas till dessa villkor i den specifika beställningen eller i orderbekräftelsen som lämnats av MARIA ÅKERBERG AB. Om Återförsäljaren har specificerat andra villkor i en orderbekräftelse, beställning eller annat liknande dokument eller på annat sätt hänvisat till andra bestämmelser, vilka är motstridiga till dessa villkor, skall dessa villkor ha företräde framför sådana andra bestämmelser oavsett om MARIA ÅKERBERG AB tidigare har invänt mot Återförsäljarens villkor eller inte.

En återförsäljare som önskar köpa Produkter av MARIA ÅKERBERG skall ansöka via MARIA ÅKERBERG:s webbportal om att bli återförsäljare av Produkter (beskrivet nedan). MARIA ÅKERBERG har rätt att, efter eget gottfinnande, godkänna eller avslå sådan ansökan. En av MARIA ÅKERBERG godkänd återförsäljare som uppfyller bestämmelserna/kraven i detta Avtal utgör en återförsäljare  (”Återförsäljare”). När Återförsäljaren har godkänts av MARIA ÅKERBERG kan Återförsäljaren beställa Produkter via MARIA ÅKERBERGS webbportal. Endast Återförsäljare äger beställa Produkter från MARIA ÅKERBERG och agera återförsäljare för varumärket MARIA ÅKERBERG. 

Återförsäljaren har endast rätt att aktivt sälja Produkter från MARIA ÅKERBERG i det land där Återförsäljaren har sitt säte. Försäljningen av Produkter från MARIA ÅKERBERG ska ske från egen salong till konsument och företag som inte har för avsikt att sälja Produkterna vidare och agera återförsäljare  (”Slutkund”). Alla Återförsäljare måste vara registrerade hos MARIA ÅKERBERG.

Återförsäljaren har rätt att köpa och vidareförsälja de produkter under varumärket MARIA ÅKERBERG som MARIA ÅKERBERG vid var tid meddelar  (”Produkterna”).Omfattningen av Produkterna som omfattas av Återförsäljarens rätt är bland annat beroende av Återförsäljarens utbildningsnivå.


 

Bakgrund

Sedan starten år 1995 har MARIA ÅKERBERG haft nöjda Slutkunder som ett av sina främsta mål. Det har uppnåtts genom att Slutkunderna har fått rätt produkter rekommenderade till sig av sin terapeut. Detta ställer höga krav på terapeutens kunskap och därför ställs höga krav på MARIA ÅKERBERG:s Återförsäljare. Syftet med detta Avtal är att klargöra vilka villkor som gäller vid försäljning via salong.

1. Krav på utbildning

Då den blivande återförsäljaren lägger sin startorder kommer hon/han att bokas in på nästkommande Grundläggande Produktutbildning.

Den obligatoriska utbildningen för hud- och SPA-terapeuter omfattar från och med år 2016:
Steg 1 Grundläggande produktutbildning – Hud- och SPA-terapeut
Steg 2 Kosmetisk Kemi (ska genomföras senast andra året som återförsäljare)
Steg 3 Hudsjukdomar (ska genomföras senast andra året som återförsäljare)
Totalt inom 2 år

Den obligatoriska utbildningen för massör, fotterapeut och frisör:
Steg 1 Grundläggande produktutbildning - Massör, Fotterapeut och Frisör

Utbildningskravet kan från tid till annan justeras av MARIA ÅKERBERG. Att vid var tid gällande utbildningskrav är uppfyllt är en förutsättning för att vara Återförsäljare. MARIA ÅKERBERG har rätt att följa upp att Återförsäljaren uppfyller utbildningskravet och säga upp Avtalet enligt punkt 12 (b) om utbildningskravet inte uppfylls.

2. Personlig kontakt med utbildad terapeut

Återförsäljaren skall på sin hemsida ange namn och kontaktuppgifter till ansvarig och adekvat utbildad terapeut för rådgivning i förhållande till sortimentet som saluförs. Utbildningsnivå samt certifieringar/genomförda utbildningar för terapeuten/terapeuterna skall också framgå.

Återförsäljaren skall säkerställa att Slutkunder som handlar på salongen får en personlig kontakt med utbildad terapeut, i syfte att ge kunden adekvat rådgivning i förhållande till dennes hudtyp, hudproblem, etc. Dessa råd skall ges av ansvarig person som beroende på sortiment kan vara hudterapeut, SPA-terapeut, massör eller fotterapeut. Ett kännetecken för att MARIA ÅKERBERG är ett professionellt hudvårdsmärke är den direkta kontakten mellan Slutkund och terapeut. Nykundskontakt skall alltid inkludera hudanalys på salong. Andra lösningar kan accepteras efter skriftligt godkännande av MARIA ÅKERBERG.

3. Krav på salongsverksamhet

Kravet för att få sälja Produkter från MARIA ÅKERBERG är att Återförsäljaren aktivt erbjuder behandling samt försäljning av Produkterna. Öppettider, besöksadress samt vilka behandlingar som erbjuds med Produkter från MARIA ÅKERBERG skall tydligt framgå på Återförsäljarens hemsida. Öppettider skall även finnas i anslutning till lokalen. 

4. Lagar och regler

Återförsäljaren skall följa de lagar och regler som gäller på den marknad man verkar. Återförsäljaren har rätt att sälja Produkter från MARIA ÅKERBERG när de grundläggande kraven är uppfyllda, så som utbildningskrav. Återförsäljaren förbinder sig härmed att inte bedriva agenturverksamhet eller grossistverksamhet för annat hudvårdsmärke.

5. Företagsuppgifter

På hemsidan ska Återförsäljarens fullständiga namn och juridiska person tydligt framgå samt organisationsnummer, gatuadress, e-postadress och telefonnummer som Slutkunden kan kontakta för support och hjälp med reklamationer.

6. Produkten - Hållbarhet

Produkter som säljs till Slutkund måste ha minst sex (6) månaders hållbarhet.

7. Uppdatering 

Det åligger Återförsäljaren att säkerställa löpande uppdatering av foldrar, kataloger, planscher mm.

8. Kampanjer från MARIA ÅKERBERG

När MARIA ÅKERBERG skapar ett centralt produkterbjudande (kampanj) avsett att erbjudas marknaden under en begränsad tid gäller samma kampanjperiod för samtliga Återförsäljare som väljer att delta i kampanjen. Återförsäljare får då endast börja erbjuda aktuella Produkter vid utsatt startdatum för kampanjen och till ett pris som inte överstiger det av MARIA ÅKERBERG förelagda kampanjpriset. När slutdatumet infaller och Återförsäljaren fortfarande har Produkter kvar, får dessa istället säljas styckvis till Återförsäljarens ordinarie pris. De enda som kan ändra dessa restriktioner är MARIA ÅKERBERG som äger erbjudandet. För att ta del av erbjudanden från MARIA ÅKERBERG gäller det att följa samtliga restriktioner i form av start- och slutdatum till Slutkund samt det högst tillåtna försäljningspriset. Återförsäljare som inte följer erbjudandets bestämmelser kommer inte att erhålla möjligheten att köpa in nästkommande erbjudanden till rabatterat pris. Ytterligare kampanjer på produkter från MARIA ÅKERBERG skall alltid kommuniceras med MARIA ÅKERBERG.

9. Rätt till hjälp och reklamation

Slutkunden skall alltid vända sig direkt till Återförsäljaren för att få hjälp med reklamationer, ångerrätt samt annan hjälp som berör köp eller beställning. Återförsäljaren ansvarar för att informera sina kunder om detta och hanterar ovanstående utan inblandning av MARIA ÅKERBERG. Återförsäljaren måste kunna tillhandahålla support under angivna tider på sin hemsida. Support utförs via internet, e-post eller telefon och svar ges inom rimlig tid (normalt inom 48 timmar).

10. Ångerrätt och andra rättigheter för Slutkund

Det åligger Återförsäljaren att gentemot Slutkund följa gällande lagstiftning och respektera de rättigheter som kan tillkomma Slutkunder i det land Återförsäljaren verkar.

Slutkunden ska informeras om vad som gäller vid eventuell ångerrätt och dess förutsättningar, samt adress dit man som Slutkund kan vända sig. Återförsäljaren förbinder sig att följa rekommendationer från relevanta myndigheter vad gäller eventuell ångerrätt.

Skulle det vara fel på någon vara, ska Slutkunden kunna reklamera varan och få tillbaka pengarna samt portoutlägg. För att MARIA ÅKERBERG ska kunna ersätta en reklamerad Produkt måste minst halva innehållet vara kvar, samt att Återförsäljaren reklamerar inom 30 dagar från Slutkundens reklamation.

Har Slutkunden använt Produkten och inte tycker om doften, effekten, färgen, är allergisk eller av annan anledning inte vill ha Produkten längre, ska inte ångerrätt gälla om inte annat följer av tvingande lagstiftning. För flertalet Produkter bör prover erbjudas innan om Slutkunden känner sig osäker. Det samma gäller om Slutkunden är överkänslig. Rekommendationen ska alltid vara att prova alla Produkter först på en liten yta för att se att Slutkunden tål Produkten.

11. Sortiment

Det sortiment Återförsäljaren kan erbjuda sina Slutkunder kan inte ändras utan kontakt med MARIA ÅKERBERG.

12. Avtalets giltighetstid och upphörande

Detta Avtal ska börja gälla när 1) det godkänts av Återförsäljaren via MARIA ÅKERBERGS webbshop/hemsida i samband med ansökan om att bli återförsäljare, 2) MARIA ÅKERBERG godkänt återförsäljaren som Återförsäljare, samt 3) Återförsäljaren genomför sin första beställning av Produkter från MARIA ÅKERBERG via MARIA ÅKERBERG:s webbshop. Avtalet gäller så länge Återförsäljaren vidareförsäljer Produkter till slutkund.

Om Återförsäljaren skriftligen meddelar att man upphör att vidareförsälja Produkter till slutkund ska detta Avtal upphöra att gälla omedelbart utan föregående meddelande. Avtalet skall även upphöra utan föregående meddelande om Återförsäljaren inte har köpt Produkter under en sammanhängande tidsperiod om tolv (12) månader.

Vardera parten har rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande eller till upphörande den dag uppsägande part anger om:

a)    motparten i väsentlig mån underlåtit att fullgöra sina förpliktelser enligt detta Avtal; eller

b)    motparten underlåtit att fullgöra sina förpliktelser enligt detta Avtal och inte inom 30 dagar  efter skriftlig anmodan därom (innefattande redogörelse för avtalsbrottet och med hänvisning till denna punkt), har vidtagit rättelse om avtalsbrottet är möjligt att rätta; eller

c)    motparten försatts i konkurs, inlett företagsrekonstruktion, inlett ackordsförfarande eller annars kan anses vara på obestånd.

MARIA ÅKERBERG har rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande eller till upphörande den dag MARIA ÅKERBERG anger om Återförsäljaren är föremål för större förändringar i lednings- och ägarförhållanden som påverkar MARIA ÅKERBERG:s berättigade intressen, eller om Återförsäljaren hamnat under direkt eller indirekt ledning eller kontroll av någon person, juridisk eller fysisk, som MARIA ÅKERBERG enligt eget gottfinnande inte kan acceptera som indirekt part i detta Avtal.

Uppsägning ska alltid ske skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter det att den omständighet som åberopas som uppsägningsgrund blivit känd för den uppsägande parten.

Godkännande av detta Avtal bekräftar att Återförsäljaren har läst, förstått och accepterat villkoren i detta Avtal.

13. Avtalets giltighetstid och upphörande

Skyldigheter som uttryckligen eller som av dess natur skall överleva detta Avtals upphörande skall så göra.

Vid Avtalets upphörande, oavsett anledning därtill, skall MARIA ÅKERBERG återkalla Återförsäljarens registrering som auktoriserad återförsäljare av Produkterna. Om Återförsäljaren därefter på nytt vill registreras som auktoriserad återförsäljare skall Återförsäljaren ansöka om detta via MARIA ÅKERBERG:s webbportal.

För det fall MARIA ÅKERBERG har utfärdat en orderbekräftelse före Avtalet sagts upp åligger det parterna att fullfölja en sådan order förutsatt att Avtalet inte sagts upp av part till omedelbart upphörande enligt punkt 12. 

När detta Avtal upphör att gälla, oavsett anledning härtill, skall Återförsäljaren omedelbart upphöra med användningen av MARIA ÅKERBERG:s varumärken på sin hemsida eller annars.

14. Konfidentiellt

Parterna förbinder sig att under avtalstiden och därefter inte utan den andra partens föregående skriftliga medgivande utlämna eller avslöja information (oavsett om den är i muntlig, skriftlig elektronisk eller annan form) om den andra partens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet eller på annat sätt använda sådan information för något annat ändamål än för parts fullgörande av sina åtaganden enligt detta Avtal. Information som part angivit vara konfidentiell ska alltid betraktas som affärs- eller yrkeshemlighet.

Sekretessåtagandet gäller inte sådan information som part kan visa blivit känd för denne på annat sätt än genom detta Avtal eller som är allmänt känd. Sekretessåtagandet gäller inte heller när Part enligt lag, författning eller myndighetsbeslut är skyldig att lämna ut uppgifter.

15. Personuppgifter

MARIA ÅKERBERG och de tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för MARIA ÅKERBERG:s räkning, så kallade personuppgiftsbiträden, kommer att behandla Återförsäljarens eller Återförsäljarens representanters personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och andra tillämpliga lagar.

Se mer om MARIA ÅKERBERG:s och dess tjänsteleverantörers behandling av personuppgifter här: mariaakerberg.com  

16. Reklamation och felaktiga Produkter

Skador på försändelse

Om Återförsäljaren upptäcker att paketet är skadat så att Produkterna troligen också är skadade så ska Återförsäljaren inte ta emot paketet utan låta det gå i retur till MARIA ÅKERBERG.

Reklamation av fel

Alla anmärkningar av fel eller brister på en leverans som kan eller borde kunnat uppmärksammas vid en mottagningskontroll måste Återförsäljaren reklamera inom 5 arbetsdagar efter det att Återförsäljaren mottagit paketet. Återförsäljaren kan alltså inte reklamera sådana skadade eller saknade produkter efter 5 arbetsdagar från det att Återförsäljaren mottagit paketet. Återförsäljaren ska alltid kontakta MARIA ÅKERBERG innan reklamation av Produkter.

En Produkt från MARIA ÅKERBERG är enbart felaktig om dess förpackning eller innehåller väsentligen avviker från av MARIA ÅKERBERG framtagen produktspecifikation. MARIA ÅKERBERG garanterar inte specifika resultat från användning av Produkterna. Skulle en Produkt vara felaktig ska MARIA ÅKERBERG leverera en ny Produkt på egen bekostnad. Omleverans är den enda påföljd som Återförsäljaren äger göra gällande mot MARIA ÅKERBERG i händelse av felaktiga leveranser. Fel i Produkt som inte uppmärksammats och inte heller borde uppmärksammats vid en mottagningskontroll måste reklameras senast 2 år från dagen då Produkten levererades till Återförsäljaren.

Återförsäljaren äger inte returnera icke felaktiga Produkter utan MARIA ÅKERBERG:s i förväg erhållna samtycke.

Vid frågor, kontakta MARIA ÅKERBERG:
E-post: info@mariaakerberg.se
Tel: 0340-27 00 00 (Från utlandet: +46-340-270000)

Postadress:
MARIA ÅKERBERG AB
Rya Industriväg 33
439 62 Frillesås

17. Immateriella rättigheter

MARIA ÅKERBERG äger rättigheterna till allt material såsom text, filer, bilder, grafik, annat material som tillhandahålls av MARIA ÅKERBERG eller annars är hänförligt till Produkterna. 

Alla immateriella rättigheter, inkluderande MARIA ÅKERBERGS varumärken (inklusive MARIA ÅKERBERG), firmanamn, domännamn eller annars i eller hänförliga till Produkterna utgör MARIA ÅKERBERGS:s egendom. Ett köp via MARIA ÅKERBERGS webbshop medför inte någon överlåtelse av rättigheterna till denna egendom till Återförsäljaren. Användning av MARIA ÅKERBERGS varumärke eller annat material hänförligt till Produkterna ska alltid användas av Återförsäljaren i enlighet med MARIA ÅKERBERG:s vid var tid lämnade instruktioner.

18. Ny elev

En registrerad elev på godkänd skola betraktar MARIA ÅKERBERG som återförsäljare på prov. MARIA ÅKERBERG kräver under sådana omständigheter förskottsbetalning samt insänd ansökan om att bli återförsäljare på prov. Som återförsäljare på prov får man tillgång till samma förmånliga avtal som befintliga återförsäljare under skoltiden.

Efter avslutad utbildning måste diplom samt F-skattbevis sändas in till MARIA ÅKERBERG för att avtalet skall övergå till fullvärdigt återförsäljaravtal.

19. Övrig

MARIA ÅKERBERG förbehåller sig rätten att ändra villkoren i detta Avtal. De villkor som gäller vid tidpunkten för beställning är gällande för det specifika köpet.

Under inga omständigheter ansvarar MARIA ÅKERBERG för speciella, tillfälliga, indirekta, ekonomiska skador eller följdskador, till exempel utebliven vinst eller intäkt, vare sig uppnådd eller beräknad, utebliven användning av Produkterna. 

Avtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i detta Avtal.

Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, skälig jämkning i Avtalet ske.

20. Gällande lag och tvist

Svensk materiell rätt ska gälla för detta Avtal och tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska avgöras i första instans av tingsrätten i Göteborg, Sverige.

Särskilda villkor – webbshop

Återförsäljaren har endast rätt att sälja Produkter från MARIA ÅKERBERG AB på den marknaden man har sitt säte. Avtalet avser försäljning av Produkter från MARIA ÅKERBERG AB på egen salong och i webbshop. Återförsäljaren ansvarar till 100 % för installation, drift samt underhåll av sin webbshop. Detta inkluderar även leveranser och kundsupport.

1. Ansvar för webbshop

En till MARIA ÅKERBERG angiven person hos Återförsäljaren ansvarar för Produkter från MARIA ÅKERBERG i Återförsäljarens webbshop. Denna person skall vara utbildad med minst grundläggande utbildning och erhålla nyhetsbrev samt e-post från MARIA ÅKERBERG för att hålla sig uppdaterad. Personen skall på eget initiativ ha en regelbunden kontakt med MARIA ÅKERBERG vad gäller förändringar i personal, ny ansvarig person, uppbyggnad av webbshop, uppdateringar och sortiment. Om endast delar av sortimentet får säljas i Återförsäljarens webbshop meddelas detta särskilt av MARIA ÅKERBERG. Detta baseras på utbildningsnivå.

För att kunna sälja ansiktsvård krävs det att det finns en hudterapeut/ekologisk hudvårdsterapeut eller av MARIA ÅKERBERG godkänd likvärdig utbildning i anslutning till Återförsäljarens webbshop. Denna person skall kunna arbeta med support för att stötta Återförsäljarens Slutkunder.

2. Produkten

Fullständig information om själva Produkten skall framgå i Återförsäljarens webbshop såsom bild, pris, användningsområde, hur Produkten används, vem den passar, kontraindikationer och ingredienser. Produkter som säljs till Slutkund måste ha minst 6 månaders hållbarhet.

3. Uppdatering av webbshop

Det åligger Återförsäljaren att säkerställa uppdatering av sin webbshop, foldrar, kataloger, planscher mm.

4. Betalningshantering

Det ska i webbshopen tydligt framgå vilka typer av betalningsalternativ som finns, vad dessa innebär i form av säkerhet och vilka säkerhetsbegränsningar som finns gällande varje betalningslösning.

5. Totalpris

Slutkunden ska i webbshopen kunna se vad totalpriset är för en order – inklusive moms och andra skatter, avgifter och totala leveranskostnader. Återförsäljaren skall, i nära anslutning till varan, specificera den tid under vilken ett erbjudande gäller samt om varan finns i lager alternativt om den kan levereras enligt angivna villkor.

6. Rätt till hjälp och reklamation

Slutkunden skall alltid vända sig direkt till Återförsäljaren för att få hjälp med reklamationer, ångerrätt samt annan hjälp som berör köp eller beställning. Återförsäljaren ansvarar för att informera sina slutkunder om detta och hanterar ovanstående utan inblandning av MARIA ÅKERBERG. Återförsäljaren måste kunna tillhandahålla support under angivna tider som anges på hemsidan. Support utförs via internet, e-post eller telefon och svar ges inom rimlig tid (normalt inom 48 timmar).

Köpevillkor

Vid beställning av Produkter från MARIA ÅKERBERG via telefon eller e-post, uppge alltid kundnummer (finns på faktura och följesedel). Detta behöver inte göras vid beställning via vår webbshop. Vid frågor angående beställning, uppge även ordernummer eller fakturanummer.

Beställning via MARIA ÅKERBERG:s webbshop är idag endast möjlig för befintliga återförsäljare. Användaruppgifter skapas av oss med hjälp av information som finns registrerat i vårt system.

1. Priser

Återförsäljaren skall betala det pris som vid var tid meddelas av MARIA ÅKERBERG eller som framgår av MARIA ÅKERBERG:s webbshop för Återförsäljare. Priser som anges är exklusive mervärdesskatt (moms). MARIA ÅKERBERG förbehåller sig rätten till prisjustering till följd av leverantörsbyte, valutakursförändring eller förändrade statliga pålagor.

Vid dröjsmål med betalning äger MARIA ÅKERBERG rätt till en årlig dröjsmålsränta om tolv procent (12 %) på den försenade betalningen. MARIA ÅKERBERG har dessutom, efter att skriftligen ha meddelat Återförsäljaren, rätt att avbryta sitt fullgörande av Avtalet till dess betalning sker.

2. Minimiorder

Minsta ordervärde för Återförsäljare inom Norden är 500 SEK exklusive moms för produktbeställningar. För övriga länder är minsta ordervärde 1 500 SEK.

3. Expeditionsavgift

På order (inom Norden) som understiger 1 500 SEK exklusive moms tillkommer 75 SEK exklusive moms i expeditionsavgift.

4. Leveransinformation

Frakt

MARIA ÅKERBERG har ett förmånligt avtal med DHL som Återförsäljaren kan dra nytta av. Om Återförsäljaren väljer att MARIA ÅKERBERG skall ombesörja Återförsäljarens transport, så debiteras Återförsäljaren endast 100 SEK oavsett vikt och volym. Om Återförsäljaren själv har avtal med ett fraktbolag så meddelar Återförsäljaren när godset bör stå klart för hämtning i förhållande till av MARIA ÅKERBERG meddelad leveranstid.

Fraktfritt

MARIA ÅKERBERG står för frakten inom Norden om Återförsäljaren beställer via MARIA ÅKERBERG:s webbshop eller om Återförsäljaren väljer att betala produkterna i förskott. Fraktfritt blir det även när Återförsäljaren beställer för över SEK 5 000 (inom EUs skatteområde). Fraktpris för varor under SEK 5 000 gäller enligt följande: upp till 10 kg kostar SEK 175, över 10kg kostar SEK 325. Detta gäller leveranser med ordinarie utkörning av DHL och UPS. Internationella order (utanför EU skatteområde) levereras med UPS och den faktiska fraktkostnaden debiteras i efterhand.

Leveranstider

Leverans inom Sverige tar i normala fall mellan 5–7 arbetsdagar. Leveranser utanför Sverige men inom EU tar i normala fall 5–10 arbetsdagar. När ett paket lämnar MARIA ÅKERBERG skickas en avisering per e-post till Återförsäljaren. Återförsäljaren kan via en länk i detta mail följa leveransen och se var paketet befinner sig. Via länken ser Återförsäljaren också kolli-ID vilket Återförsäljaren använder vid telefonsamtal för att spåra paketet.

Alla av MARIA ÅKERBERG meddelade leveranstider är preliminära uppskattningar. MARIA ÅKERBERG kan inte hållas ansvarig för det fall leverans sker efter meddelad leveransdag/tid.

Paketspårning

MARIA ÅKERBERG arbetar idag med unifaun.se. Det innebär att vid varje försändelse skickar MARIA ÅKERBERG ett e-postmeddelande, som en föravisering, till Återförsäljaren när paketet lämnar MARIA ÅKERBERG. I detta meddelande kan Återförsäljaren via en länk följa sitt paket och se var det är samt se kolli-ID.

Förstagångsköpare

Faktura

Produkter från MARIA ÅKERBERG säljs med 30 dagars kredit (om Återförsäljaren kvalificerar sig för detta). Om betalning inte är MARIA ÅKERBERG tillhanda inom kredittiden, utgår räntefaktura (alternativt adderas ränta på nästa faktura) och Återförsäljaren mister sin kredit. Förskottsbetalning vid första order och där kreditkontroll rekommenderar det.

Förskottsbetalning

Vid förskottsbetalning kommer MARIA ÅKERBERG att kontakta Återförsäljaren angående inbetalningsuppgifter för den aktuella beställningen. 

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.